ආටානාටිය ‍සුත්‍රය 1

ආටානාටිය ‍සුත්‍රය 1

ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා රාජගහේ විහරති ගිජ්ඣකූටේ පබ්බතේ අථ ඛෝ චත්තාරෝ මහාරාජා මහතියා ච යක්ඛසේනාය මහතියා ච ගන්ධබ්බසේනාය මහතියා ච කුම්භණ්ඩසේනාය මහතියා ච නාගසේනාය චතුද්දිසං රක්ඛං ඨපෙත්වා, චතුද්දිසං ගුම්බං ඨපෙත්වා, චතුද්දිසං  ඕවරණං ඨපෙත්වා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා කේවලකප්පං ගිජ්ඣකූටං  ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමිංසු උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදිංසු තේ පි ඛෝ යක්ඛා අප්පේකච්චේ භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදිංසු අප්පේකච්චේ භගවතා සද්ධිං සම්මෝදිංසු සම්මෝදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසාරෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදිංසු  අප්පේකච්චේ යේන භගවා තේනඤ්ජලිං පනාමෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදිංසු  අප්පේකච්චේ නාමගොත්තං සාවෙත්වාඒකමන්තං නිසීදිංසු අප්පේකච්චේ තුණ්හීභූතා ඒකමන්තං නිසීදිංසු ඒකමන්තං නිසින්නෝ ඛෝ වෙස්සවණෝ මහාරාජා භගවන්තං ඒතදවෝච ගසන්ති හි භන්තේ උළාරා යක්ඛා භගවතෝ අප්පසන්නා සන්ති හි භන්තේ උළාරා යක්ඛා භගවතෝ පසන්නා සන්ති හි භන්තේ මජ්ඣිමා යක්ඛා භගවතෝ අප්පසන්නා සන්ති හි භන්තේ මජ්ඣිමා යක්ඛා භගවතෝ පසන්නා සන්ති හි භන්තේ නීචා යක්ඛා භගවතෝ අප්පසන්නා 
සන්ති හි භන්තේ නීචා යක්ඛා භගවතෝ පසන්නා යේභුයේය්‍යන ඛෝ පන භන්තේ යක්ඛා අප්පසන්නා යේව භගවතෝ,  තං කිස්ස හේතු භගවා හි භන්තේ පාණාතිපාතා වේරමණියා ධම්මං දේසේති අදින්නාදානා වේරමණියා ධම්මං දේසේති, කාමේසු මිච්ඡා චාරා වේරමණියා ධම්මං දේසේති මුසාවාදා වේරමණියා ධම්මං දේසේති, සුරාමේරයමජ්ක්‍පමාදට්ඨානා වේරමණියා ධම්මං දේසේති යේභුයේය්‍යන ඛෝ පන භන්තේ යක්ඛා අප්පටිවිරතා යේව පාණාතිපාතා අප්පටිවිරතා අදින්නාදානා, අප්පටිවිරතා කාමේසු මිච්ඡා චාරා, අප්පටිවිරතා මුසාවාදා, අප්පටිවිරතා සුරාමේරයමජ්ජපමාදට්ඨානා තේසන්තං හෝති අප්පියං අමනාපං  සන්ති හි භන්තේ භගවතෝ සාවකා අරඤ්ඤේ වනපත්ථානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවන්ති  අප්පසද්දානි අප්පනිග්ඝෝසානි විජනවාතානි මනුස්සරාහසෙය්‍යකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානි 
තත්ථ සන්ති උළාරා යක්ඛා නිවාසිනෝ, යේ ඉමස්මිං භගවතෝ පාවචනේ අප්පසන්නා  තේසං පසාදාය උග්ගණ්හාතු භන්තේ භගවා ආටානාටියං රක්ඛං භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං ගුත්තියා රක්ඛාය අවිහිංසාය ඵාසුවිහාරායාගති අධිවාසේසි භගවා තුණ්හීභාවේන
අථ ඛෝ වෙස්සවණෝ මහාරාජා භගවතෝ අධිවාසනං විදිත්වා තායං වේලායං, ඉමං ආටානාටියං රක්ඛං අභාසි විපස්සිස්ස නමත්ථු, චක්ඛුමන්තස්ස සිරීමතෝ, සිඛිස්ස පි නමත්ථු, සබ්බභූතානුකම්පිනෝ වෙස්සභුස්ස නමත්ථු,  නහාතකස්ස තපස්සිනෝ, නමත්ථු කකුසන්ධස්ස, මාරසේනාපමද්දිනෝ කෝණාගමනස්ස නමත්ථු,  බ‍්‍රාහ්මණස්ස වුසීමතෝ, කස්සපස්ස නමත්ථු, විප්පමුත්තස්ස සබ්බධි අංගීරසස්ස නමත්ථු,  සක්‍යපුත්තස්ස සිරීමතෝ, යෝ ඉමං ධම්මමදේසේසී, සබ්බදුක්ඛාපනූදනං යේ චාපි නිබ්බුතා ලෝකේ,  යථාභූතං විපස්සිසුං, තේ ජනා අපිසුණා, මහන්තා වීතසාරදා හිතං දේවමනුස්සානං,  යං නමස්සන්ති ගෝතමං, විජ්ජාචරණසම්පන්නං,  මහන්තං වීතසාරදං යතෝ උග්ගච්ඡුති සුරියෝ, ආදිච්චෝ මණ්ඩලී මහා, යස්ස වුග්ගච්ඡුමානස්ස සංවරී පි නිරුජ්ඣති යස්ස චුග්ගතේ සුරියේ,දිවසෝ ති පවුච්චති, රහදෝ පි තත්ථ ගම්භීරෝ සමුද්දෝ සරිතෝදකෝ, ඒවං නං තත්ථ නන්ති සමුද්දෝ සරිතෝදකෝ, ඉතෝ සා පුරිමා දිසා ඉති නං ආචික්ඛතී ජනෝ, යං දිසං අභිපාලේති  මහාරාජා යසස්සි සෝ ගන්ධබ්බානං ආධිපති ධතරට්ඨෝ ති නාම සෝ රමතී නච්චගීතේහි  ගන්ධබ්බේහි පුරක්ඛතෝ, පුත්තා පි තස්ස බහවෝ ඒකනාමා ති මේ සුතං අසීතිං දස ඒකෝ ච,  ඉන්දනාමා මහබ්බලා, තේ චාපි බුද්ධං දිස්වාන බුද්ධං ආදිච්චබන්ධුනං, ‍දූරතෝ ව නමස්සන්ති මහන්තං වීතසාරදං, නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම, කුසලේන සමෙක්ඛසි අමනුස්සා පි තං වන්දන්ති, සුතං නේතං අභිණ්හසෝ තස්මා ඒවං වදේමසේ ජිනං වන්දථ ගෝතමං ජිනං වන්දාම ගෝතමං, විජ්ජාචරණසම්පන්නං බුද්ධං වන්දාම ගෝතමංග යේන පේතා පවුච්චන්ති පිසුණා පිට්ඨිමංසිකා, පාණාතිපාතිනෝ ලූද්දා චෝරා නේකතිකා ජනා ඉතෝ සා දක්ඛිණා දිසා ඉති නං ආචික්ඛතී ජනෝ, යං දිසං අභිපාලේති මහාරාජා යස්සිසෝ කුම්භණ්ඩානං ආධිපති විරූළ්හෝ ඉති නාමසෝ, රමතී නච්චගීතේහි කුම්භණ්ඬේහි පුරක්ඛතෝ පුත්තාපි තස්ස බහවෝ ඒකනාමාති මේ සුතං, අසීතිං දස ඒකෝ ච ඉන්දනාමා මහබ්බලා තේ චාපි බුද්ධං දිස්වාන බුද්ධං ආදිච්චබන්ධුනං, දූරතෝව නමස්සන්ති මහන්තං වීතසාරදං නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම, කුසලේන සමෙක්ඛසි අමනුස්සා පි තං වන්දන්ති, සුතං නේතං අභිණ්හසෝ තස්මා ඒවං වදේමසේ ගජිනං වන්දථ ගෝතමං ජිනං වන්දාම ගෝතමං  විජ්ජාචරණසම්පන්නං බුද්ධං වන්දාම ගෝතමං යත්ථ චොග්ගච්ඡුති සුරියෝ ආදිච්චෝ මණ්ඩලී මහා, යස්ස චොග්ගච්ඡුමානස්ස දිවසෝපි නිරුජ්ඣති
යස්ස චොග්ගතේ සුරියේ සංවරීති පවුච්චති, රහදෝපි තත්ථ ගම්භීරෝ සමුද්දෝ සරිතෝදකෝ ඒවං නං තත්ථ ජානන්ති සමුද්දෝ සරිතෝදකෝ, ඉතෝ සා පච්මා දිසා  ඉති නං ආචික්ඛතී ජනෝ යං දිසං අභිපාලේති මහාරාජා යස්සිසෝ, නාගානං ආධිපති විරූපක්ඛෝ ඉති නාමසෝ
රමතී නච්චගීතේහී   නාගේහි පුරක්ඛතෝ, පුත්තාපි තස්ස බහවෝ   ඒක නාමාති මේ සුතං අසීතිං දස ඒකෝ ච   ඉන්දනාමා මහබ්බලා, තේ චාපි බුද්ධං දිස්වාන   බුද්ධං ආදිච්චබන්ධුනං දූරතෝව නමස්සන්ති   මහන්තං වීතසාරදං, නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ   නමෝ තේ පුරිසුත්තම
කුසලේන සමෙක්ඛසි, අමනුස්සා පි තං වන්දන්ති, සුතං නේතං අභිණ්හසෝ තස්මා ඒවං වදේමසේ ජිනං වන්දථ ගෝතමං ජිනං වන්දාම ගෝතමං  විජ්ජාචරණසම්පන්නං බුද්ධං වන්දාම ගෝතමං යේන උත්තරකුරූ රම්මා   මහනේරු සුදස්සනෝ, මනුස්සා තත්ථ ජායන්ති   අමමා අපරිග්ගහා න තේ බීජං පවපන්ති   නපි නීයන්ති නංගලා, අකට්ඨපාකිමං සාලිං   පරිභුඤ්ජන්ති මානුසා අකණං අථුසං සුද්ධං   සුගන්ධං තණ්ඩුලප්ඵලං, තුණ්ඩිකීරේ පචිත්වාන තතෝ භුඤ්ජන්ති භෝජනං ගාවිං ඒකඛුරං කත්වා   අනුයන්ති දිසෝදිසං, පසුං ඒකඛුරං කත්වා   අනුයන්ති දිසෝදිසං ඉත්ථිවාහනං කත්වා   අනුයන්ති දිසෝදිසං, පුරිසවාහනං කත්වා   අනුයන්ති දිසෝදිසං කුමාරිවාහනං කත්වා   අනුයන්ති දිසෝදිසං, කුමාරවාහනං කත්වා   අනුයන්ති දිසෝදිසං
තේ යානේ අභිරූහිත්වා, සබ්බාදිසා අනුරිපයන්ති, පචාරා තස්ස රාජිනෝ හත්ථියානං අස්සයානං දිබ්බං යානං උපට්ඨිතං, පාසාදා සිවිකා චේව මහාරාජස්ස යසස්සිනෝ තස්ස ච නගරා අහූ අන්තලික්ඛේ සුමාපිතා, ආටානාටා කුසිනාටා පරිකුසිනාටා නාටපූරියා පරකුසිතනාටා උත්තරේන කපීවන්තෝ ජනෝඝමපරේන ච, නවනවතියෝ අම්බර අම්බරවතියෝ
අළාකමන්දා නාම රාජධානි, කුවේරස්ස ඛෝ පන මාරිස මහාරාජස්ස, විසාණා නාම රාජධානි තස්මා කුවේරෝ මහාරාජා, වෙස්සවණෝති පවුච්චති, පච්චේ සන්තෝ පකාසෙන්ති තතෝලා තත්තලා තතෝතලා,  ඕජසි තේජසි තතෝජසි සූරෝ රාජා අරිට්ඨෝ නේමි, රහදෝපි තත්ථ ධරණී නාම යතෝ මේඝා පවස්සන්ති, වස්සා යතෝ පතායන්ති, සභාපි තත්ථ භගලවතී නාම යත්ථ යක්ඛා පයිරුපාසන්ති තත්ථ නිච්චඵලා රුක්ඛා නානාදිජගණායුතා, මයූරකොඤ්චාභිරුදා කෝකිලාභි හි වග්ගුභි ජීවංජීවක සද්දෙත්ථ   අථෝ ඔට්ඨවචිත්තකා, කුකුත්ථකා කුළීරකා වනේ පොක්ඛරසාතකා සුකසාලිකසද්දෙත්ථ   දණ්ඩමානවකානි ච, සෝභති සබ්බකාලං සා   කුවේරනලිනී සදා ඉතෝ සා උත්තරා දිසා   ඉති නං ආචික්ඛතී ජනෝ, යං දිසං අභිපාලේති   මහාරාජා යසස්සිසෝ යක්ඛානං ආධිපති   කුවේරෝ ඉති නාමසෝ, රමතී නච්චගීතේහි   යක්ඛේහි පුරක්ඛතෝ පුත්තාපි තස්ස බහවෝ   ඒකනාමාති මේ සුතං, අසීතිං දස ඒකෝ ච   ඉන්දනාමා මහබ්බලා තේ චාපි බුද්ධං දිස්වාන   බුද්ධං ආදිච්චබන්ධුනං, දූරතෝව නමස්සන්ති මහන්තං වීතසාරදං, නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ   නමෝ තේ පුරිසුත්තම, කුසලේන සමෙක්ඛසි අමනුස්සා පි තං වන්දන්ති, සුතං නේතං අභිණ්හසෝ තස්මා, ඒවං වදේමසේ ගජිනං වන්දථ ගෝතමං ජිනං වන්දාම ගෝතමං  විජ්ජාචරණසම්පන්නං බුද්ධං වන්දාම ගෝතමංගති අයං ඛෝ සා මාරිස ආටානාටියා රක්ඛා, භික්ඛූනං භික්ඛුණීනං උපාසකානං උපාසිකානං ගුත්තියා රක්ඛාය අවිහිංසාය ඵාසුවිහාරායාති,  යස්ස කස්සචි මාරිස භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුණියා වා උපාසකස්ස වා උපාසිකාය වා, අයං ආටානාටියා රක්ඛා  සුග්ගහිතා භවිස්සති සමත්තා පරියාපුතා තඤ්චේ අමනුස්සෝ  යක්ඛෝ වා යක්ඛිණී වා, යක්ඛපෝතකෝ වා යක්ඛපෝතිකා වා යක්ඛමහාමත්තෝ වා, යක්ඛපාරිසජ්ජෝ වා, යක්ඛපචාරෝ වා ගන්ධබ්බෝ වා ගන්ධබ්බී වා ගන්ධබ්බපෝතකෝ වා ගන්ධබ්බපෝතිකා වා, ගන්ධබ්බමහාමත්තෝ වා ගන්ධබ්බ පාරිසජ්ජෝ වා ගන්ධබ්බපචාරෝ වා, කුම්භණ්ඩෝ වා කුම්භණ්ඞී වා, කුම්භණ්ඩපෝතකෝ වා, කුම්භණ්ඩපෝතිකා වා, කුම්භණ්ඩමහාමත්තෝ වා කුම්භණ්ඩපාරිසජ්ජෝ වා, කුම්භණ්ඩපචාරෝ වා, නාගෝ වා නාගිනී වා, නාගපෝතකෝ වා නාගපෝතිකා වා, නාගමහාමත්තෝ වා, නාගපාරිසජ්ජෝ වා නාගපචාරෝ වා, පදුට්ඨචිත්තෝ,  භික්ඛුං වා භික්ඛුනිං වා උපාසකං වා උපාසිකං වා ගච්ඡුන්තං වා අනුගච්ඡෙය්‍ය ඨිතං වා උපතිට්ඨෙය්‍ය, නිසින්නං වා උපනිසීදෙය්‍ය, නිපන්නං වා උපනිපජ්ජෙය්‍ය  න මේ සෝ මාරිස අමනුස්සෝ ලභෙය්‍ය, ගාමේසු වා නිගමේසු වා සක්කාරං වා ගරුකාරං වා,  න මේ සෝ මාරිස අමනුස්සෝ ලභෙය්‍ය ආළකමන්දාය රාජධානියා වත්ථුං වා වාසං වා,  න මේ සෝ මාරිස අමනුස්සෝ ලභෙය්‍ය යක්ඛානං සමිතිං ගන්තුං, අපිස්සු නං මාරිස අමනුස්සා අනවය්හම්පි නං කරෙය්‍යුං අවිවයිහං  අපිස්සු නං මාරිස අමනුස්සා, අත්තාහි පි පරිපුණ්ණාහි පරිභාසාහි පරිභාසෙය්‍යුං අපිස්සු නං මාරිස අමනුස්සා, රිත්තම්පි පත්තං සීසේ නික්කුජ්ජෙය්‍යුං  අපිස්සු නං මාරිස අමනුස්සා සත්තධාපි ස්ස මුද්ධං ඵාලෙය්‍යුං සන්ති හි මාරිස අමනුස්සා චණ්ඩා රුද්දා රභසා,  තේ නේව මහාරාජානං ආදියන්ති න මහා රජානං පුරිසකානං අදියන්ති,  න මහාරාජානං පුරිසකානං පුරිසකානං ආදියන්ති තේ ඛෝ තේ මාරිස අමනුස්සා, මහාරාජානං අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති සෙය්‍යථාපි මාරිස රඤ්ඤෝ මාගධස්ස විජිතේ මහා චෝරා,  තේ නේව රඤ්ඤෝ මාගධස්ස ආදියන්ති,  න රඤ්ඤෝ මාගධස්ස පුරිසකානං ආදියන්ති න රඤ්ඤෝ මාගධස්ස පුරිසකානං පුරිසකානං ආදියන්ති,  තේ ඛෝ තේ මාරිස මහාචෝරා රඤ්ඤෝ මාගධස්ස අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති, ඒවමේව ඛෝ මාරිස සන්ති හි අමනුස්සා චණ්ඩා රුද්දා,  රභසා  තේ නේව මහාරාජානං ආදියන්ති න මහා රජානං පුරිසකානං අදියන්ති,  න මහාරාජානං පුරිසකානං පුරිසකානං ආදියන්ති තේ ඛෝ තේ මාරිස අමනුස්සා, මහාරාජානං අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති යෝ හි කෝචි මාරිස අමනුස්සෝ,  යක්ඛෝ වා යක්ඛිණී වා, යක්ඛපොතකෝ වා, යක්ඛපෝතිකා වා යක්ඛමහාමත්තෝ වා, යක්ඛපාරිසජ්ජෝ වා යක්ඛපචාරෝ වා, ගන්ධබ්බෝ වා ගන්ධබ්බී වා ගන්ධබ්බපෝතකෝ වා, ගන්ධබ්බපෝතිකා වා, ගන්ධබ්බමහාමත්තෝ වා, ගන්ධබ්බ පාරිසජ්ජෝ වා ගන්ධබ්බපචාරෝ වා, කුම්භණ්ඩෝ වා, කුම්භණ්ඞී වා, කුම්භණ්ඩපෝතකෝ වා, කුම්භණ්ඩපෝතිකා වා කුම්භණ්ඩමහාමත්තෝ වා, කුම්භණ්ඩපාරිසජ්ජෝ වා
කුම්භණ්ඩපචාරෝ වා නාගෝ වා නාගිනී වා, නාගපෝතකෝ වා, නාගපෝතිකා වා, නාගමහාමත්තෝ වා, නාගපාරිසජ්ජෝ වා නාගපචාරෝ වා, පදුට්ඨචිත්තෝ, භික්ඛුං වා භික්ඛුණිං වා, උපාසකං වා උපාසිකං වා, ගච්ඡුන්තං වා අනුගච්ඡෙය්‍ය  ඨිතං වා උපතිට්ඨෙය්‍ය, නිසින්නං වා උපනිසීදෙය්‍ය, නිපන්නං වා උපනිපජ්ජෙය්‍ය, ඉමේසං යක්ඛානං මහායක්ඛානං, සේනාපතීනං මහාසේනාපතීනං, උජ්ඣාපේතබ්බං වික්කන්දිතබ්බං විරවිතබ්බං අයං යක්ඛෝ ගණ්හාති, අයං යක්ඛෝ ආවිසති, අයං යක්ඛෝ හේඨේති, අයං යක්ඛෝ විහේඨේති අයං යක්ඛෝ හිංසති, අයං යක්ඛෝ විහිංසති, අයං යක්ඛෝ න මුඤ්චතීති කතමේසං යක්ඛානං මහායක්ඛානං, සේනාපතීනං මහාසේනාපතීනං ඉන්දෝ සෝමෝ වරුණෝ ච  භාරද්වාජෝ පජාපතී, චන්දනෝ කාමසෙට්ඨෝ ච කින්නුඝණ්ඩු නිඝණ්ඩු ච පණාදෝ  ඕපමඤ්ඤෝ ච  දේවසූතෝ ච මාතලී, චිත්තසේනෝ ච ගන්ධබ්බෝ  නලෝ රාජා ජනේසභෝ සාතාගිරෝ හේමවතෝ  පුණ්ණකෝ කරතියෝ ගුළෝ, සීවකෝ මුචලින්දෝ ච වෙස්සාමිත්තෝ යුගන්ධරෝ ගෝපාලෝ සුප්පගේධෝ ච  හිරිනෙත්තී ච මන්දියෝ,  පඤ්චාලචණ්ඩෝ ආළවකෝ පජ්ජුන්නෝ සුමනෝ
සුමුඛෝ දධීමුඛෝ, මණි මාණි චරෝ දීඝෝ අථෝ සේරිස්සකෝ සහ, ඉමේසං යක්ඛානං මහායක්ඛානං සේනාපතීනං මහාසේනාපතීනං, උජ්ඣාපේතබ්බං වික්කන්දිතබ්බං විරවිතබ්බං,  අයං යක්ඛෝ ගණ්හාති අයං යක්ඛෝ ආවිසති, අයං යක්ඛෝ හේඨේති, අයං යක්ඛෝ විහේඨේති, අයං යක්ඛෝ හිංසති අයං යක්ඛෝ විහිංසති,  අයං යක්ඛෝ න මුඤ්චතී ති අයං ඛෝ සා මාරිස, ආටානාටියා රක්ඛා, භික්ඛූනං භික්ඛුණීනං, උපාසකානං, උපාසිකානං ගුත්තියා රක්ඛාය අවිහිංසාය ඵාසුවිහාරායාති,  හන්ද ච දානි මයං මාරිස ගච්ඡා ම බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයාති, යස්සදානි තුම්හේ මහා රාජානෝ කාලං මඤ්ඤථාති අථ ඛෝ චත්තාරෝ මහාරාජා නෝ, උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා පදක්ඛිණං කත්වා තත්ථේවන්තරධායිංසු,  තේපි ඛෝ, යක්ඛා උට්ඨායාසනා  අප්පේකච්චේ භගවන්තං අභිවාදෙත්වා පදක්ඛිණං කත්වා, තත්ථේවන්තරධායිංසු,  අප්පේකච්චේ භගවතා සද්ධිං සම්මෝදිංසු සම්මෝදනීයං කථං සාරාණීයං වීතිසාරෙත්වා තත්ථේවන්තරධායිංසු අප්පේකච්චයේන භගවා  තේනඤ්ජලිං පනාමෙත්වා තත්ථේවන්තරධායිංසු අප්පේකච්චේ නාමගොත්තං සාවෙත්වා, තත්ථේවන්තරධායිංසු  අප්පේකච්චේ තුණ්හීභූතාතත්ථේවන්තරධායිංසූ ති .