චන්ද පිරිත

චන්ද පිරිත

ඒවං මේ සූතං, ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ  අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ.  තේන ඛෝ පන සමයේන චන්‍දිමා දේව පූත්තෝ රාහුනා අසුරින්දේන   ගහිතෝ හෝති.    අථඛෝ චන්‍දිමා දේව පූත්තෝ භගවන්තං අනූස්සරමානෝ තායං වේලායං ඉමං ගාථං අභාසි.   නමෝ තේ බුද්ධ වීරත්ථු   විප්පමුත්තෝ සි සබ්බධී  සම්බාධපටිපන්නොස්මි   තස්ස මේ සරණං භවාති.   අථ ඛෝ භගවා චන්‍දිමං   දේව පූත්තං ආරබ්භ   රාහුං අසුරින්දං   ගාථාය අජඣභාසි.   තථාගතං අරහන්තං   චන්දිමා සරණං ගතෝ  රාහු චන්දං පමුඤ්චස්සු බුද්ධා  ලෝකානු කම්පකා ති.   අථ ඛෝ රාහු අසුරින්දෝ චන්‍දිමං දේවපූත්තං මුඤ්චිත්වා තරමානරූපෝ යේන වේපචිත්ති අසුරින්දෝ තේනුපසඞකමි උපසඞකමිත්වා සංවිග්ගෝ ලෝමහට්ඨජාතෝ ඒකමන්තං අටඨාසි ඒකමන්තං ඨිතං ඛෝ රාහුං අසුරින්දං වේපචිත්ති අසුරින්දෝ ගාථාය අජ්ඣහාසි.   කින්නු සන්තරමානෝ ව   රාහු චන්දං පමුඤ්චසි   සංවිග්ගරූපෝ ආගම්ම   කින්නු භීතෝ ව තිට්ඨසී ති  සත්තධා මේ ඵලේ මුද්ධා   ජීවන්තෝ න සුඛං ලභේ  බුද්ධගාථා භිගීතෝම්හි   නෝ චේ මුඤචෙය්‍ය චන්‍දිමන්තී.    ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන හෝතු තේ ජය මංගලම්.

මා විසින් මෙසේ් අසන ලදී.   එකල එක් සමයක භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි ජේත කුමරුන් ගේ උයනෙහි අනේපිඩු සිටුතුමා විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක.   එසමයෙහි චන්ද්‍ර දිව්‍ය පුත්රයානන් රාහු අසුරේන්ද්‍රයන් විසින් අල්ලාගන්නා ලදී.   චන්ද්‍ර දිව්‍ය පුත්ර තෙමේ බුදුරදුන් සිහිකරමින් මෙම ගාතාව කීවේය. බූද්ධ වීරයානන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ  සියලූ කල්හි කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුන සේක, ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා.   කරදරයට පාත්ර වී ඇති මා හට පිළිසරණ වුව මැනවි.   ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ සඳු දෙව් පුත් අරභයා රාහු  අසුරේන්ද්‍රයනට මෙසේ ගාථාවකින් වදාළ සේක.   සදෙව් පුත් තෙමේ අර්හත් වූ තථාගතයානන් වහන්සේ සරණ ගියහ.   බුදුවරයෝ ලොවට අනුකම්පා කරන්නෝය. එහෙයින් සඳු අත්හල යයි වදාළ සේක.   ඉක්බිති  රාහු  අසුරේන්ද්‍රයෝ සඳු දෙව් පුතු මුදාහැර, නිමේශයකින් වේපවිත්ත අසිරිදු වෙත ගොස්, හටගත් සංවේදයෙන් හා භීතියෙන් යුතුව එකත් පස්ව සිටියේය.   අනතුරුව වේපවිත්ත අසිරිදු රාහු  අසුරේන්ද්‍රයන් ගෙන් ගාථාවකින් මෙසේ ඇසීය.   එම්බල රාහු  අසුරේන්ද්‍රය ඉක්මන්ව සඳු අත්හලේ කිමද, විපරීත මනසින් යුතුව භීතියට පත්ව සිටිනුයේ කිම.   බුදුරදුන් විසින් සඳු අත්හරුව යි ගාථාවකින් දේශනා කරනු ඇසූයෙමි.   ඉදින් මා සඳු අත්නොහලේ නම් ම හිස සත් කඩකට පැලී ජීවත් වූවද සැපයක් නොලබමි යි කීහ.   මේ උතම් පිරිතෙන්, එ් පිරිතේ සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට ජය මංගල්යයක්ම වේවා.