කසීභාරද්වාජ සූත්‍රය

කසීභාරද්වාජ සූත්‍රය

ඒවං මේ සුතං  ඒකං සමයං භගවා මගධේසු විහරති දක්ඛිණාගිරිස්මිං ඒකනාළායං බ්රාහ්මණගාමේ තේන ඛෝ පන සමයේන කසීභාරද්වාජස්ස බ්රාහ්මණස්ස පඤ්ච මත්තානි නංගලසතානි පයුත්තානි හොන්ති වප්පකාලේ අථ ඛෝ භගවා පුබ්බන්හසමයං නිවාසෙත්වා පත්තචීවරමාදාය යේන කසීභාරද්වාජස්ස බ්රාහ්මණස්ස කම්මන්තෝ තේනුපසංකමි  තේන ඛෝ පන සමයේන කසීභාරද්වාජස්ස බ්රාහ්මණස්ස පරිවේසනා වත්තති  අථ ඛෝ භගවා යේන පරිවේසනා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි අද්දසා ඛෝ කසීභාරද්වාජෝ බ්රාහ්මණෝ භගවන්තං පිණ්ඩාය ඨිතං  දිස්වාන භගවන්තං ඒතදවෝච අහං ඛෝ සමණ කසාමි ච වපාමි ච කසිත්වා ච වපිත්වා ච භුඤ්ජාමි  ත්වම්පි සමණ කසස්සුච ච වපස්සු ච කසිත්වා ච වපිත්වා ච භුඤ්ජස්සූ ති  අහම්පි ඛෝ බ්රාහ්මණ කසාමි ච වපාමි ච කසිත්වා ච වපිත්වා ච භුඤ්ජාමී ති න ඛෝ පන මයං පස්සාම ගෝතමස්ස යුගං වා නංගලං වා ඵාලං වා පාචනං වා බලිවද්දේ වා, අථ ච පන භවං ගෝතමෝ ඒවමාහ  අහම්පි ඛෝ බ්රාහ්මණ, කසාමි ච වපාමි ච කසිත්වා ච වපිත්වා ච භුඤ්ජාමී ති  අථ ඛෝ කසීභාරද්වාජෝ බ්රාහ්මණෝ භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි  කස්සකෝ පටිජානාසි න ච පස්සාම තේ කසිං කසිං නෝ පුච්චතෝ බ්රෑහි යථා ජානේමු තේ කසිං සද්ධා බීජං තපෝ වුට්ඨි පඤ්ඤා මේ යුගනංගලං හිරි ඊසා මනෝ යොත්තං සති මේ ඵාලපාචනං කායගුත්තෝ වචීගුත්තෝ ආහාරේ උදරේ යතෝ සච්චං කරෝමි නිද්දානං සෝරච්චං මේ පමෝචනං විරියං මේ ධුරධෝරය්හං යෝගක්ඛේමාධිවාහනං ගච්ඡුති අනිවත්තන්තං යත්ථ ගන්ත්වා න සෝචති ඒවමේසා කසී කට්ඨා සා හෝති අමතප්ඵලා ඒතං කසිං කසිත්වාන සබ්බදුක්ඛා පමුච්චතී ති අථ ඛෝ කසීභාරද්වාජෝ බ්රාහ්මණෝ මහතියා කංසපාතියා පායාසං වඞ්ඪෙත්වා භගවතෝ උපනාමේසි  භුඤ්ජතු භවං ගෝතමෝ පායාසං කස්සකෝ භවං යං හි භවං ගෝතමෝ අමතඵලං කසිං කසතීති ගාථාභිගීතං මේ අභෝජනෙය්‍යං සම්පස්සතං බ්රාහ්මණ නේස ධම්මෝ ගාථාභිගීතං පනුදන්ති බුද්ධා ධම්මේ සතී බ්රාහ්මණ වුත්තිරේසා අඤ්ඤේන ච කේවලීනං මහේසිං ඛීණාසවං කුක්කුච්ච වූපසන්තං අන්නේන පානේන උපට්ඨහස්සු ඛෙත්තං හි තං පුඤ්ඤපේඛස්ස හෝතී ති අථ කස්ස චාහං භෝ ගෝතම, ඉමං පායාසං දම්මී ති නඛ්වාහන්තං බ්රාහ්මණ පස්සාමි සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්රහ්මකේ සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සදේව මනුස්සාය යස්ස සෝ පායාසෝ භුත්තෝ සම්මා පරිනාමං ගච්ඡෙය්‍ය අඤ්ඤත්ර තථාගතස්ස වා තථාගතසාවකස්ස වා  තේන හි ත්වං බ‍බ්රාහ්මණ, තං පායාසං අප්පහරිතේ වා ඡුඞ්ඬේහි අප්පාණකේ වා උදකේ  ඕපිලාපේහී ති  අථ ඛෝ කසීභාරද්වාජෝ බ්රාහ්මණෝ තං පායාසං අප්පාණකේ උදකේ  ඕපිලාපේසි අථ ඛෝ සෝ පායාසෝ උදකේ පක්ඛිත්තෝ චිච්චිටායති චිටිචිටායති සන්ධූපායති සම්පධූපායති  සෙය්‍යථා පි නාම ඵාලෝ දිවසසන්තත්තෝ උදකේ පක්ඛිත්තෝ චිච්චිටායති චිටිචිටායති සන්ධූපායති සම්පධූපායති  ඒවමේව සෝ පායාසෝ උදකේ පක්ඛිත්තෝ චිච්චිටායති චිටිචිටායති සන්ධූපායති සම්පධූපායති අථ ඛෝ කසීභාරද්වාජෝ බ්රාහ්මණෝ සංවිග්ගෝ ලෝමහට්ඨජාතෝ යේන භගවා තේනුපසංකමි  උපසංකමිත්වා භගවතෝ පාදේසු සිරසා නිපතිත්වා භගවන්තං ඒතද වෝච අභික්කන්තං භෝ ගෝතම අභික්කන්තං භෝ ගෝතම සෙය්‍යථාපි භෝ ගෝතම නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්ජෙය්‍ය, පටිච්ඡුන්නං වා විවරරෙය්‍ය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්ඛෙය්‍ය, අන්ධකාරේ වා තේලපජ්ජෝතං ධාරෙය්‍ය චක්ඛුමන්තෝ රූපානි දක්ඛින්තී ති  ඒවමේව භෝතා ගෝතමේන අනේකපරියායේන ධම්මෝ පකාසිතෝ  ඒසා හං භවන්තං ගෝතමං සරණං ගච්ඡාමි  ධම්මඤ් ච භික්ඛුසංඝඤ් ච  ලභෙය්‍යා හං භෝතෝ ගෝතමස්ස සන්තිකේ පබ්බජ්ජං ලභෙය්‍යං උපසම්පදන් ති අලත්ථ ඛෝ කසීභාරද්වාජෝ බ්රාහ්මණෝ භගවතෝ සන්තිකේ පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං අචිරූපසම්පන්නෝ ඛෝ පනායස්මා භාරද්වාජෝ ඒකෝ වූපකට්ඨෝ අප්පමත්තෝ ආතාපී පහිතත්තෝ විහරන්තෝ නචිරස්සේව යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මදේව ආගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියෝසානං දිට්ඨේවධම්මේ සයං අභිඤ්ඤා සච්චකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි  ඛීණා ජාති  වුසිතං බ්රහ්මචරියං  කතං කරණීයං  නා පරං ඉත්ථත්තායා ති අබ්භඤ්ඤාසි  අඤ්ඤතරෝ ච ඛෝ පනා යස්මා භාරද්වාජෝ අරහතං අහෝසී ති