සීවලි පිරිත

සීවලි පිරිත

පූරෙන්තා පාරමි සබ්බෙ
සබ්බෙ පච්චෙකනායකා සීවලි ගුණතේජෙන පරිත්තං තං හණාමහේ
නජාලිති ති ජාලිතාමි ආ ඊ ඌ ආම් ඉ ස්වාහා
බුද්ධසාමි බුද්ධසත්‍යාම් පදුමුත්තරො නාම නෝ
සබ්බ ධම්මෙසූ චක්ඛුමා ඉතෝ සතසහස්සම්හි කප්පෙ
උප්පජ්ජි නායකෝ  සීවලි ච මහාථේරෝ සෝ රහෝ පච්චයාදිනං  
පියෝ දේවමනුස්සානං පියෝ බ‍්‍රාහ්මණ මුත්තමෝ
පියෝ නාග සුපණ්ණානං පිණීන්ද්‍රියං නමාමහං  නාසං සීමෝ ව මේ සීසං
නානාජාලිති සඤ්ජලිං සදේව මනුස්ස පූජිතං
සබ්බෙ ලාභා උපෙන්තු තේ  සත්තා හං ද්වාරමූළ්හෝහං
මහාදුක්ඛසමප්පිතෝ  මාතා මේ ඡුන්දානේන එවමාසි සුදුක්ඛිතා  
කේසේසූ ජිජ්ජමානෙසු අරහත්තමපාපුණි  දේවා නාගා මනුස්සා ච
පව්චයානුපනෙන්තිමං පදුමුත්තරනාමඤ්ච විපස්සිං ව විනායකං  
සංපූජයිං පමුදිතෝ පච්චයේහි විසෙසතෝ  
තතෝ තේසං විසේසේන කම්මාන විපුලූත්තමං  ලාභං ලාභාමි සබ්බත්‍ථ
වනෙ ගාමෙ ජලේ ථලේ  තදා දෙවෝ පණිතේහි මමත්‍ථාය මහාමති  
පච්චයේහි මහාවිරෝ සසංඝෝ ලෝකනායකෝ  උපට්ඨිතෝ මයා බුද්ධෝ ගන්ත්වා
රේවතමද්දස  තතෝ ජේතවනං ගන්ත්වා එතදග්ගේ ඨපේසි මං  රේවතං
දස්සනත්‍ථාය යදා යාති විනායකෝ  තිංස භික්ඛු
සහස්සේහි සහ ලොකග්ගනායකෝ  ලාභීනං සීවලි අග්ගො මම සිස්සේසූ හික්ඛවෝ
සබ්බලෝකහිතෝ සත්‍ථා කිත්තයි පරිසාසු මං  කීලේසා ඣාපිතා
මය්හං භවා සබ්බෙ සමූහතා  නාගෝව බන්ධනං ඡෙත්වා විහරාමි
අනාසවෝ  ස්වාගතං වත මේ ආසි බුද්ධසෙට්ඨස්ස සන්තිකං  
තිස්සොවිජ්ජා අනුප්පත්තෝ කතං බුද්ධස්ස සාසනං  
පටිසම්භිදා වතස්සො ච විමොක්ඛාපි ච අට්ඨමො  
ඡුලභිඤ්ඤා සවිජිකතා කතං බුද්ධස්ස සාසනං  
බුද්ධපුත්තො මහාථෙරෝ සීවලි ජින සාවකෝ
උග්ගතේජෝ මහාවිරො තෙජසා ජින සාසනං රක්ඛන්තා සීල තේජෙන
ධනවන්තො යසස්සිනො  ඔවං තෙජානුභාවෙන  සදා රක්ඛන්තු සීවලී කප්පට්ඨායිති
බුද්ධස්ස බෝධි මූලෙ නිසිදයි මාරසෙනප්පමද්දන්තො  සදා රක්ඛන්තු සීවලී
දස පාරමිතප්පත්තො  පබ්බජි ජින සාසනෙ ගොතම සක්‍යපුත්තොසි  
ථෙරෙන මම සීවලි මහා සාවකා අසීතිංසු  පුණ්ණෙත්‍ථරො යසස්සි
සො භවභොගෙ අග්ග ලාහිසු  උත්තමො තෙන සීවලි එවං අවින්තියා බුද්ධා  බුද්ධ ධම්මා
අවින්තියා අවින්තියේසු පසන්නානං  විපාකේහොති අවින්තියො
තේසං සච්චෙන සීලේන  ඛන්ති මෙත්ත බලෙන ච
තෙපි මං අනුරක්ඛන්තු  සබ්බ දුක්ඛ විනාසනං තේසං සච්චෙන සීලේන  
ඛන්ති මෙත්ත බලෙන ච තෙපි මං අනුරක්ඛන්තු  සබ්බ භය විනාසනං
තේසං සච්චෙන සීලේන  ඛන්ති මෙත්ත බලෙන ච
තෙපි මං අනුරක්ඛන්තු සබ්බ රොග විනාසනං