පරාභව සූත්‍රය

පරාභව සූත්‍රය

ඒවං මේ සූතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනෙ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අථ ඛෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්ත වණ්ණා කේවලකප්පං ජේතවනං  ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසඞකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි ඒකමන්තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි පරාභවන්තං පුරිසං, මයං පුච්ජාම ගොතමං භගවන්තං පුට්ඨුමාගම්ම, කිං පරාභවතො මුඛං  සුවිජානො භවං හොති, සුවිජානො පරාභවො ධම්මකාමො භවං හොති, ධම්මදෙස්සී පරාභවො ඉති හෙතං විජානාම, පඨමො සො පරාභවො දුතියං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං අසන්තස්ස පියා හොන්ති, සන්තෙ න කුරුතෙ පියං  අසතං ධම්ම රොචෙති, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, දුතියො සො පරාභවො තතියං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං නිද්දාසීලි සභාසීලී, අනුට්ඨාතා ච යො නරො අලසො කොධපඤඤාණො, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, තතියො සො පරාභවො චතුත්ථං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං යො මාතරංවා පිතරංවා, ජිණ්ණකං ගත යොබ්බනං පහූසන්තො න භරති, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, චතුත්ථො සො පරාභවො පඤචමං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං යො බ්රාහ්මණං වා සමණං වා, අඤඤං වා පි වණිබ්බකං, මුසාවාදේන වඤචෙති, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, පඤචමො සො පරාභවො ජට්ඨමං භගවා බ‍්‍රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං පහුතවිත්තො පුරිසො, සහිරඤඤො සභොජනො එකො භුජ්ඤති සාදුනි, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, ජට්ඨමො සො පරාභවො සත්තමං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං ජාතිත්‍ථෙඞා ධනත්‍ථෙඞා, ගොත්තත්‍ථෙඞා ච යො නරො සඤඤාතිං අතිමඤඤෙති, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, සත්තමො සො පරාභවො අට්ඨමං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං ඉත්ථීධුත්තො සුරාදුත්තො, අක්ඛධුත්තො ච යො නරො ලඞං ලඞං විනාසේති, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, අට්ඨමො සො පරාභවො නවමං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං සෙ හි දාරෙහි සන්තුට්ඨෝ, වෙසියාසු පදිස්සති දිස්සති පරදාරේසු, තං පරාභවතො මුඛං  ඉති හෙතං විජානාම, නවමො සො පරාභවො  දසමං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං  අතීත යොබ්බනො පෙසො, අනෙති තිම්බරුත්‍ථනිං තස්සා ඉස්සා න සූපති, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, දසමො සො පරාභවො  එකාදසමං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං ඉත්‍ථීං සොණඩිං විකිරණිං, පුරිසං වා පි තාදිසං ඉස්සරියස්මිං ඨපාපෙති, තං පරාභවතො මුඛං ඉති හෙතං විජානාම, එකාදසමො සො පරාභවො වාදසමං භගවා බ්රෑහි, කිං පරාභවතො මුඛං අප්පභොගො මහාතණ්හො, ඛත්තියෙ ජායතෙ කුලෙ සො ධ රජ්ජං පත්‍ථයති, තං පරාභවතො මුඛං එතෙ පරාභවෙ ලොකෙ, පණ්ඩිතො සමවෙක්ඛිය අරියො දස්සන සම්පන්නො, සලොකං භජතෙ සිවන්ති ඒතෙන සච්ච වජ්ජෙන සොත්ථිතේ හෝතුසබ්බදා ඒතෙන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ රෝග විනස්ස්තු ඒතෙන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ භය විනස්ස්තු ඒතෙන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ දුක්ඛ විනස්ස්තු