මිත්තානිසංස සූත්‍රය​

මිත්තානිසංස සූත්‍රය​

පහූත භක්ඛො භවති   විප්පවුත්ථෝ සකා ඝරා  බහූනං උපජීවන්ති   යෝ මිත්තානං න දූභති  යං යං ජනපදං යාති  නිගමේ රාජධානියෝ  සබ්බත්ථ පූජිතෝ හෝති  යෝ මිත්තානං න දූභති  නාස්ස චෝරා පසහන්ති  නාතිමඤ්ඤේති ඛත්තියෝ  සබ්බේ අමිත්තේ තරති  යෝ මිත්තානං න දූභති  අක්කුද්ධෝ සඝරං ඒති  සභාය පටිනන්‍දිතෝ   ඤාතීනං උත්තමෝ හෝති  යෝ මිත්තානං න දූභති.   සක්කත්‍වා සක්කතෝ හෝති  ගරු හෝති සගාරවෝ  වණ්ණකිත්තිහතෝ හෝති  යෝ මිත්තානං න දූභති.  පූජකෝ ලභතේ පූජං   වන්‍දකෝ පටිවන්‍දනං  යසෝ කිත්තිඤ්ච පප්පෝති  යෝ මිත්තානං න දූභති.   අග්ගි යථා පජ්ජලති  දේවතා ව විරෝචති  සිරියා අජහිතෝ හෝති  යෝ මිත්තානං න දූභති.  ගාවෝ තස්ස පජායන්ති  ඛෙත්තේ වුත්ථං විරූහති  පුත්තානං ඵලමස්නාති  යෝ මිත්තානං න දූභති.  ධරිතෝ පබ්බතාතෝ වා   රුක්ඛාතෝ පතිතෝ නරෝ  චුතෝ පතිට්ඨං ලභති  යෝ මිත්තානං න දූභති.  විරූළ්හ මූලසන්තානං  නිග්‍රෝධමිව මාලූතෝ  අමිත්තා නප්පසහන්ති  යෝ මිත්තානං න දූභති.  ඒතෙන සච්ච වජ්ජෙන සොත්ථිතේ හෝතුසබ්බදා.

යම් පුද්ගලයෙකු මිත්ර ද්රෝහී නො වේ නම්, ඔහු පිලිබද වූ අනුසස් දහයක් දේශනා කරන ලදී.  හෙතෙම නිවසින් බැහැර වූ කල්හී, ආහාරපාන නොබදව ලබමින් බොහෝ දෙනා ඇසුරුකරමින් ජීවත් වේ.  හෙතෙම යම් රටකට ගමකට නුවරකට ගියේද, හැම කල්හී පුදනු ලැබේ, ඔහු කෙරේ සොරුන් ලං නොවෙති, රාජ්‍ය අවමනට ලක් නොවේ, සියලූ සතුරෝ මැඩපවත්වයි.  ඔහු කෝප නොවූ සිතින් තම නිවසට පැමිනෙයි, ඔහුගේ ගුණ සභාවේ කියවේ, හෙතෙම ඤාතීන්ට උතුම් වෙයි.  ඔහු අනුන්ට සත්කාර කොට සත්කාර ලබයි, අන්යයන් කෙරෙහි ගරු කොට ගෞරවයට පාත්රවෙයි.  ලෝකයාගේ යසසට ද කීර්ති රසංශා වලටද පාත්රවෙයි.  මිත‍ත්රද්‍රෝහී නොවී මිතුරන් පුදන තැනැත්තා මිතුරන් විසින් පුදනු ලබයි, බුද්ධාදී කල්යාන මිත්රයින් වදින පුදන තැනැත්තා වැදුම් ලබන්නෙකු වෙයි, කීර්තියට පැමිනෙයි.  මිත‍්‍ර ද්‍රෝහී නොවන තැනැත්තා, දිදුලන ගිනි පුලිගුවක් මෙන් යස ඉසුරු සපිරිවර සැපතින් දිලිසෙයි, දෙවියකු මෙන් බබලයි, ශි‍රියා කාන්තාව විසින් අත් නොහරින ලද්දේ වෙයි.  ඔහුට ගවයන්ගෙන් ඵල ප්රයෝජන ලැබේ,  ක්‍ෂෙත්රයෙහි වපුළතාක් පැල හටගනී, දරු සැප ඇත්තේ වෙයි.  හෙතෙම දැදුරෙන් හෝ පර්වතයෙන් හෝ ගසකින් හෝ යමක් ගිලිහුණේ වී නම් එයින් පිහිට ලබයි.  හෙතෙම මනා සේ වැඩුන මුල් සහ අරටු ඇති නුග රුකක් සුලගින් සොලවා ඵල නෙලාගත නොහැක්කා සේ සතුරන් විසින් මඩින්නට නොහැකිවේ.  මේ උතම් පිරිතෙන් ඒ පිරිතේ සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට නිරන්තර සුවයක් සහ ශාන්තියක්ම වේවා.