දස දිසා පිරිත

දස දිසා පිරිත

දිසාසු දස භාගේසු, ඨිතා බුද්ධානු භාවතෝ වේරාපි අන්තරායා පි
විනස්සන්ති අසේසතෝ ඒවමාදි ගුනෝ පේතං, පරිත්තං තං භණා මහේ
පදුමුත්තරෝ පුරත්ථිමායං, අග්ගිම්හි වේච රේවතෝ දක්ඛිණේ කස්සපෝ
බුද්ධෝ, නෙරුතේච සුමංගලෝ පච්ඡුමේච සිඛී බුද්ධෝ, වායව්‍යා මේධංකරෝ
උත්තරෝපියදස්සීච, ඊසානෙ දීපංකරෝ පථව්‍යා කකුසංධෝච, ආකාසේ
සරණංකරෝ ඒවං දසදිසාචේව, සබ්බේ බුද්ධා පතිට්ඨිතා අච්චන්තරායා සබ්බේ
තේ, සෝක රෝග භයාපිව ව්නස්සන්තු සදා තුය්හං, සබ්බ්රියා පථෙසුව යක්ඛාදි
දේවතා භිච, රාජ චෝරාදි අග්ගිහි අමනුස්සේහි සබ්බේහි, තිරච්ඡානගතේහිච
ජාතා උපද්දවා සබ්බේ, විනස්සංතු ආසේසතෝ සිරස්ම්ංතේ  බුද්ධ සෙඨිඨෝ
සාරිපුත්තෝච දක්ඛ්නේ වාමංසේ මොග්ගල්ලානෝ, තේ පුරතෝ පිටකත්තයං
පච්චිමේ තවආනන්දෝ, චතුස්දිසා ඛිනාසවා සමන්තා ලෝකපාලාච
ඉන්දදේවෝච බ‍්‍රහ්මච ඒතේසං ආනුභාවේන, සබ්බූ පද්ද චුපද්දවා අනේකා
අන්තරායාපි, විනස්සන්තු අසේසතෝ