සූරිය පිරිත

සූරිය පිරිත

ඒවං මේ සූතං, ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ  අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ.  තේන ඛෝ පන සමයේන සූරියෝ දේවපූත්තෝ රාහුනා අසුරින්දේන ගහිතෝ හෝති.    අථ ඛෝ සූරියෝ දේවපූත්තෝ භගවන්තං අනූස්සරමානෝ තායං වේලායං ඉමං ගාථං අභාසි.  නමෝ තේ බුද්ධ වීරත්ථු   විප්පමුත්තෝ සි සබ්බධී  සම්බාධපටිපන්නෝ ස්මි තස්ස   මේ සරණං භවාති    අථ ඛෝ භගවා සූරියං   දේවපූත්තං ආරබ්භ රාහුං අසුරින්දං   ගාථාහි අජ්ඣභාසි.   තථාගතං අරහන්තං සූරියෝ සරණං ගතෝ රාහු සූරියං පමුඤ්චස්සු බුද්ධා  ලෝකානුකම්පකා ති.   යෝ අන්ධකාරේ තමසී පභංකරෝ  වේරොචනෝ මණ්ඩලී උග්ගතේජෝ  මා රාහු ගිලී චරං අන්තලික්ඛෙ  පජං මම රාහු පමුඤ්ච සූරියන්ති.   අථ ඛෝ රාහු අසුරින්දෝ සූරියං දේවපූත්තං මුඤ්චිත්වා තරමානරූපෝ යේන වේපචිත්ති අසුරින්දෝ තේනුපසඞකමි උපසඞකමිත්වා සංවිග්ගෝ ලෝම හට්ඨජාතෝ ඒකමන්තං අට්ඨාසි එකමන්තං ඨිතං ඛෝ රාහුං අසුරින්දං වේපචිත්ති අසුරින්දෝ ගාථාය අජඣභාසි.   කින්නු සන්තරමානෝ ව රාහු සූරියං පමුඤ්චසි සංවිග්ගරූපෝ ආගම්ම   කින්නු භීතෝව තිට්ඨසී ති  සත්තධා මෙ ඵලේ මුද්ධා ජීවන්තෝ න සුඛං ලභේ බුද්ධගාථා භිගීතෝම්හි   නෝ චෙ මුඤ්චෙය්‍ය සූරියං තී.    ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන හෝතු තේ ජය මංගලම්.

මා විසින් මෙසේ් අසන ලදී. එකල එක් සමයක භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි ජේත කුමරුන් ගේ උයනෙහි අනේපිඩු සිටුතුමා විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක.  එසමයෙහි සූර්ය දිව්‍ය පුත්රයානන් රාහු අසුරේන්ද්‍රයන් විසින් අල්ලාගන්නා ලදී.  සූර්ය දිව්‍ය පුත්ර තෙමේ බුදුරදුන් සිහිකරමින් මෙම ගාතාව කීවේය.   බූද්ධ වීරයානන් වහන්ස ඔබ   වහන්සේ සියලූ කල්හි කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුන සේක, ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා.   කරදරයට පාත්ර වී ඇති මා හට පිළිසරණ වුව මැනවි.  ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ සූර්ය දෙව් අරභයා රාහු  අසුරේන්ද්‍රයනට මෙසේ ගාථාවකින් වදාළ සේක.   සූර්ය දෙව් තෙමේ අර්හත් වූ තථාගතයානන් වහන්සේ   සරණ ගියහ.   බුදුවරයෝ ලොවට අනුකම්පා කරන්නෝය.  එහෙයින් සූර්ය දෙව් තෙමේ අත්හල යයි වදාළ සේක.   ඉක්බිති  රාහු  අසුරේන්ද්‍රයෝ සූර්ය දෙව් මුදාහැර, නිමේශයකින් වේපවිත්ත අසිරිදු වෙතගොස්,  හටගත් සංවේදයෙන් හා භීතියෙන් යුතුව එකත්   පස්ව සිටියේය.   අනතුරුව වේපවිත්ත අසිරිදු රාහු  අසුරේන්ද්‍රයන් ගෙන් ගාථාවකින් මෙසේ ඇසීය.   එම්බල රාහු  අසුරේන්ද්‍රය ඉක්මන්ව සූර්ය දෙව් තෙමේ අත්හලේ කිමද, විපරීත මනසින් යුතුව භීතියට පත්ව සිටිනුයේ කිම.   බුදුරදුන් විසින් සූර්ය දෙව් තෙමේ අත්හරුව යි ගාථාවකින් දේශනා කරනු ඇසූයෙමි.   ඉදින් මා සූර්ය දෙව් තෙමේ අත්නොහලේ නම් ම හිස සත් කඩකට පැලී ජීවත් වූවද සැපයක් නොලබමි යි කීහ.   මේ උතම් පිරිතෙන්, එ් පිරිතේ සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට ජය මංගල්යයක්ම වේවා.