අභිසම්භිදාන පිරිත

අභිසම්භිදාන පිරිත

නමො අභිසම්භිදානෙ යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති
තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා.
නමො පච්චේක සම්බුද්ධෙ යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති  
තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා.
නමො පච්චේක සම්බුද්ධෙ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලති පජ්ජලති 
තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා.
නමො සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලානෙ යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති
තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා.
නමො අංගුලිමාල මහා ථෙරො මහාවීරො මහාකායො මහාබලො
යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා.
නමො සීවලී මහා ථෙරො යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති
තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා.
නමෝ සත්තතිංස බෝධිපක්ඛියා ධම්මා; චත්තාරො සතිපට්ඨානා
චත්තාරො ඉද්ධිපාද; චත්තාරො සම්මප්පධානා; චත්තාරි අරියසච්චානි
පඤ්චින්ද්‍රියානි; පඤ්චබලානි; සත්තබොජ්ඣංගානි
අරියෝ අට්ඨංගිකො මග්ගො
බුද්ධ මන්තංච මන්තං; ධම්ම මන්තංච මන්තං; සංඝ මන්තංච මන්තං
නාමස්ස සබ්බ රෝගා, සබ්බ දොෂා
සබ්බන්තරාය, විනස්සන්තු
යුත්තෙ යුත්තෙ පජ්ජලති පජ්ජලති
තිහුම් තිහුම් ලූහු ලූහු පරමේස්වාහා.