බුදුගුණ පිරිත

බුදුගුණ පිරිත

සෝ භගවා ඉතිපි අරහං
අරහං වත සො භගවා තං භගවංතං අරහංතං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං අරහංතං සිරසා නමාමි.
තේන අරහං ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි සම්මා සම්බුද්ධෝ
සම්මා සම්බුද්ධෝ වත සො භගවා තං භගවංතං සම්මා සම්බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං සම්මා සම්බුද්ධං සිරසා නමාමි.
තේන සම්මා සම්බුද්ධ ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ වත සො භගවා තං භගවංතං විජ්ජාචරණ සම්පන්නං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං විජ්ජාචරණ සම්පන්නං සිරසා නමාමි.
තේන විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි සුගතෝ
සුගතෝ වත සො භගවා තං භගවංතං සුගතං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං සුගතං සිරසා නමාමි.
තේන සුගත ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි ලෝකවිදු
ලෝකවිදු වත සො භගවා තං භගවංතං ලෝකවිදුං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං ලෝකවිදුං සිරසා නමාමි.
තේන ලෝකවිදු ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි අනුත්තරෝ පුරිසදම්මසාරථි
අනුත්තරෝ පුරිසදම්මසාරථි වත සො භගවා තං භගවංතං අනුත්තරෝ පුරිසදම්ම සාරථිං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං අනුත්තරෝ පුරිසදම්ම සාරථිං සිරසා නමාමි.
තේන අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථි ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි සත්ථා දේවමනුස්සානං
සත්ථා දේවමනුස්සානං වත සො භගවා තං භගවංතං සත්ථාරං දේවමනුස්සානං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං සත්ථාරං දේවමනුස්සානං සිරසා නමාමි.
තේන සත්ථා දේවමනුස්සානං ගුණ තෙජසා  සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි බුද්ධෝ
බුද්ධෝ වත සො භගවා තං භගවංතං බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං බුද්ධං සිරසා නමාමි.
තේන බුද්ධ ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.
සෝ භගවා ඉතිපි භගවා
භගවා වත සො භගවා තං භගවංතං භගවංතං සරණං ගච්ඡාමි.
තං භගවංතං භගවංතං සිරසා නමාමි.
තේන භගවා ගුණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.

තෙසැත්තාඤාණ පිරිත​

සෝ භගවා ඉතිපි දසබලධාරී දසබලධාරී වත සො භගවා තං භගවංතං දසබලධාරීං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං දසබලධාරීං සිරසා නමාමි. තේන දසබලඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි චතුවේසාරජ්ජ විසාරදො චතුවේසාරජ්ජ විසාරදො වත සො භගවා තං භගවංතං චතුවේසාරජ්ජ විසාරදං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං තුවේසාරජ්ජ විසාරදං සිරසා නමාමි. තේන තුවේසාරජ්ජඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි දුක්ඛෙඤාණෙන සමන්නාගතො දුක්ඛෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං දුක්ඛෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං දුක්ඛෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන දුක්ඛෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි සමුදයෙඤාණෙන සමන්නාගතො සමුදයෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං සමුදයෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං සමුදයෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන සමුදයෙඤණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි නිරොධෙඤාණෙන සමන්නාගතො නිරොධෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං නිරොධෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං නිරොධෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන නිරොධෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි මග්ගෙඤාණෙන සමන්නාගතො මග්ගෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං මග්ගෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං මග්ගෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන මග්ගෙඤණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි අත්තපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො අත්තපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං අත්තපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං අත්තපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන අත්තපටිසම්භිදෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි ධම්මපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො ධම්මපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං ධම්මපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං ධම්මපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන ධම්මපටිසම්භිදෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි නිරුත්තිපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො නිරුත්තිපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං නිරුත්තිපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං නිරුත්තිපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන නිරුත්තිපටිසම්භිදෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි පටිභානපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො පටිභානපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං පටිභානපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං පටිභානපටිසම්භිදෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන පටිභානපටිසම්භිදෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි ඉන්ද්‍රීයපරොපරියත්තේඤාණෙන සමන්නාගතො ඉන්ද්‍රීයපරොපරියත්තේඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං ඉන්ද්‍රීයපරොපරියත්තේඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං ඉන්ද්‍රීයපරොපරියත්තේඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන ඉන්ද්‍රීයපරොපරියත්තේඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි ආසයානුසයෙඤාණෙන සමන්නාගතො ආසයානුසයෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං ආසයානුසයෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං ආසයානුසයෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන ආසයානුසයෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි යමකපටිහාරියෙඤාණෙන සමන්නාගතො යමකපටිහාරියෙඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං යමකපටිහාරියෙඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං යමකපටිහාරියෙඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන යමකපටිහාරියෙඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි මහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණෙන සමන්නාගතො මහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං මහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං මහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන මහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි සබ්බඤ්ක්‍දුතඤාණෙන සමන්නාගතො සබ්බඤ්ක්‍දුතඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං සබ්බඤ්ක්‍දුතඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං සබ්බඤ්ක්‍දුතඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන සබ්බඤ්ක්‍දුතඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා. සෝ භගවා ඉතිපි අනාවරණඤාණෙන සමන්නාගතො අනාවරණඤාණෙන සමන්නාගතො වත සො භගවා තං භගවංතං අනාවරණඤාණෙන සමන්නාගතං සරණං ගච්ඡාමි. තං භගවංතං අනාවරණඤාණෙන සමන්නාගතං සිරසා නමාමි. තේන අනාවරණඤාණ තෙජසා සොත්ථිතෙ හොතු සබ්බදා.