මහාමොග්ගල්ලානථෙර බොජ්ඣඕග පිරිත

මහාමොග්ගල්ලානථෙර බොජ්ඣඕග පිරිත

ඒවං මේ සූතං, ඒකං සමයං භගවා රාජගහේ විහරති, වේළුවනේ කලන්‍දකනිවාපේ, තේන ඛෝපන සමයේන  ආයස්මා මහාමොග්ගල්ලානෝ ගිජ්ඣකූටේ පබ්බතේ විහරති, ආබාධිකො දුක්ඛිතො බාළ්හ ගිලානෝ අථ ඛෝ භගවා සායණ්හසමයං පතිසල්ලානා වුට්ඨිතෝ, යේනායස්මා මහාමොග්ගල්ලානෝ තේනුපසංකමි, උපසංකමිත්වා පඤ්ඤත්තේ ආසනේ නිසීදි, නිසජ්ජ ඛෝ භගවා ආයස්මන්තං මහාමොග්ගල්ලානං එතදවෝච කච්චි,  තේ මොග්ගල්ලාන ඛමනීයං, කච්චි, යාපනීයං, කච්චි,  දුක්ඛා වේදනා පටික්කමන්ති නෝ අභික්කමන්තිපටික්කමෝසානං පඤ්ඤායති නො අභික්කමෝ ති න මේ භන්තේ ඛමනීයං න යාපනීයං, බාළ්හා මේ දුක්ඛා  වේදනා අභික්කමන්ති නෝ පටික්කමන්ති, අභික්කමෝසානං පඤ්ඤායති නෝ පටික්කමෝ ති සත්තිමේ මොග්ගල්ලාන, බොජ්ක්‍ධ්ඕගා, මයා සම්ම දක්ඛාතා භාවිතා බහුලීකතා, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තන්ති, කතමේ සත්ත සති සම්බොජ්ක්‍ධ්ඕගෝ ඛෝ මොග්ගල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති   ධම්මවිචය සම්බොජ්ක්‍ධ්ඕගෝ ඛෝ මොග්ගල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති විරිය සම්බොජ්ක්‍ධ්ඕගෝ ඛෝ මොග්ගල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති   පස්සද්ධි සම්බොජ්ක්‍ධ්ඕගෝ ඛෝ මොග්ගල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති පීති සම්බොජ්ක්‍ධ්ඕගෝ ඛෝ මොග්ගල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති  සමාධි සම්බොජ්ක්‍ධ්ඕගෝ ඛෝ මොග්ගල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති උපෙක්ඛා සම්බොජ්ක්‍ධ්ඕගෝ ඛෝ මොග්ගල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති ඉමේ ඛෝ මොග්ගල්ලාන සත්ත බොජ්ක්‍ධ්ඕගා,  මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බහුලීකතා, අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බාණාය සංවත්තන්ති තග්ඝ භගව බොජ්ක්‍ධ්ඕගා, තග්ඝ සුගත බොජ්ක්‍ධ්ඕගා ති, ඉදමවෝච, භගවා, අත්තමනෝ ආයස්මා මහාමොග්ගල්ලානෝ භගවතෝ භාසිතං අභිනන්‍දි වුට්ඨාහි චායස්මා මහාමොග්ගල්ලානෝ තම්හා ආබාධා,  තථා පහීනෝචායස්මතෝ මහාමොග්ගල්ලානස්ස  සො ආබාධෝ අහෝසි තී. ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ දුක්ඛ විනස්ස්තු ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ භය විනස්ස්තු ඒතේන සච්ච වජ්ජෙන සබ්බ රෝග විනස්ස්තු.

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී එකල එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර වේඵවන මහා විහාරයේ කලන්දක නිවාප නම් වූ ගිලනුන් සදහා වූ මහා විහාරයේ වැඩ වසන සේක එ සමයෙහි ආයුෂ්මත් මහා මොග්ගල්ලාන තෙරුන් වහන්සේ පීඩිතව දුකට පත්ව දැඩි ලෙස ගිලන් ව ගිජ්ඣකූට පව්වේ ගුහාවෙක වැඩ වසයි ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් යාමයේ ස්වකීය ඵල සමවතින් නැගීසිට මහා මොග්ගල්ලාන ථෙරුන් වහන්සේ වෙතට එළඹ පැනවූ අසුනේ වැඩ සිටිමින් මහා මොග්ගල්ලාන ථෙරුන් හට මෙසේ වදාල සේක කිමද මොග්ගල්ලාන තොපට ඉවසිය හැකිද කිම තොපට යැපිය හැකිද කිම දුක්ඛ වේදනාවෝ පිරිහෙත්ද කිම දියුනු නොවෙත්ද එම දුක්ඛ වේදනාවන්ගේ කෙලවරක් පෙනේද වැඩිවීමක් නොපෙනේද යයි වදාලහ   ස්වාමින් වහන්ස මට ඉවසිය නොහැක ඉරියව් පවත්වාගත නොහැක මාගේ දුක්ඛ වේදනාවෝ බලවත්හ දියුනුවක් හෝ අඩුවක් නොමැත දුක්ඛ වේදනාවෝ වැඩිවීමන් මිස අඩුවක් නොපෙනේ මොග්ගල්ලාන මේ සප්ත බොජඣඕග ධර්මයෝ මා විසින් මොනවට ප‍්‍රකාශ කරන ලදහ භාවිතා කරන ලදහ නැවත නැවත පුහුනුකරන ලදහ සත්‍යය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස ම පවතී මේ කවර බොජඣඕගයන්ද යත් මොග්ගල්ලාන සති සම්බොධ්‍යංගය වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි   මොග්ගල්ලාන ධම්මවිචය  සම්බොධ්‍යංගය වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි මොග්ගල්ලාන වීරිය සම්බොධ්‍යංගය වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි මොග්ගල්ලාන පී‍්‍රති සම්බොධ්‍යංගය වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි   මොග්ගල්ලාන පස්සදි සම්බොධ්‍යංගය වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා  කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි මොග්ගල්ලාන සමාධි සම්බොධ්‍යංගය වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි මොග්ගල්ලාන උපේක්ඛා සම්බොධ්‍යංගය වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි මොග්ගල්ලාන මේ සප්ත සම්බොධ්‍යංගයෝ වනාහි මා විසින් මොනවට කියන ලද භාවිතා කරන ලද බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුනුකරන ලද සත්‍යය ප‍්‍රතිවේදය පිණිස මනා අවබෝදය පිණිස නිවන් පිණිස පවතින්නකි භාග්‍යවතුන් වහන්ස බොධ්‍යංග ධර්මයෝ මැනව සුගතයානන් වහන්ස බොධ්‍යංගයෝ මැනව යි  මොග්ගල්ලාන තෙරුන් දැන්වූහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්මය වදාල සේක එයින් සතුටු වූ ආයුෂ්මත් මහා මොග්ගල්ලාන ථෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට කැමතිවිය. ආයුෂ්මත් මහා මොග්ගල්ලාන ථෙරුන් වහන්සේ ඒ ආබාධයෙන් නැගී සිටියේය උන්වහන්සේගේ ඒ ආබාධය අහෝසිවී පහවී ගියේය. මේ උතම් පිරිතෙන් ඒ පිරිතේ සත්‍යයේ බලයෙන් සියළු දුක්, සියළු භය, සියළු රෝග, සැනෙකින් දුරුවී ඔබට නිරන්තර සුවයක් සහ ශාන්තියක්ම වේවා.