අටවිසි බුද්ධ වන්දනාව

අටවිසි බුද්ධ වන්දනාව

දන් පින් බලයෙන් ලොව සෙත සෑදු -තන්හන්කර මුණි වඳිනෙමි සාදු
නිවාත ගුණ ලොව ඇති කල සෑදු -සුජාත මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
පාදන් පෙරහර බුදු බව සෑදු -මේදන්කර මුණි වඳිනෙමි සාදු
බලවත් වී ආ මරබල පෑ රදු -පියදස්සී මුණි වඳිනෙමි සාදු

දරුවන් දන්දී මරුවන් පැරදු -සරණංකර මුණි වඳිනෙමි සාදු
තිස්ස සුවය නිවනට මඟ පෑදුත් අථ්තදස්සි මුණි වඳිනෙමි සාදු
මේ පන් දහසෙන් බුදුඟුණ සෑදු -දීපන්කර මුණි වඳිනෙමි සාදු
ධම්ම බලයෙන් ලොව සුබසෙත සෑදු -ධම්මදස්සි මුණි වඳිනෙමි සාදු

පින් බලයෙන් ලොව තුරු බව සෑදු -කොණ්ඩඤ්ඤය මුනි වඳිනෙමි සාදු
බුදුපුත් ඇතිකොට ලොව සෙත සෑදු -සිදුහත් මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
පින්කල සතහට මොක්සුව සෑදු -මංගල මුණි වඳිනෙමි සාදු
ලක්ෂ ගනන් සත හට සෙත සෑදු තිස්ස මුනි වඳිනෙමි මම සාදු

නිවන ලබාගන්නට මග සෑදු -සුමන මුනිදු නමදිමි මම සාදු
රැස්ව සිටිය මර බලයෙන් පැරදු ඵුස්ස මුනි වඳිනෙමි මම සාදු
පාමෙත සත හට මොක් මග සෑදු -රේවත මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
තපස් ගුනය ලොව සැම තැන පිහිටූ -විපස්සි මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු

ලෝසත සසරින් ගොඩකර සෑදු -සෝභිත මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
කිපී පැමිනි වසවත් බල පැරදු -සිඛී මුණි වඳිනෙමි මම සාදු
දෙනෝ දහස් දෙනෙතට සෙත සෑදු -අනෝම දස්මුනි වඳිනෙමි සාදු
තිස්සෙම සතහට මෙත්කල සාදු -වෙස්සභු මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු

සුදට සුදේ බුදුරුස් ලොව වි හිදු -පදුම මුනිදු වඳිනෙමි නිති සාදු
ඉර සඳමෙන් ලොව බුදු බල විහිදු -කකුසද මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
බෝරද මුලදී මරසෙන් පැ රදු -නාරද මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
පානා මොක් සිසි ලෙන් සෙත සෑදු -කෝනාගම මුණි වඳිනෙමි සාදු

හදවත් මොක් සිසිලෙන් නිති සේදු -පදුමුත්තර මුණි වඳිනෙමි සාදු
විස්මිත බුදුබල ලොවටම විහිදු -කස්සප  මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
විවාද දුරුකොට මොක් මග සෑදු -සුමේද මුණි රජ වඳිනෙමි සාදු
සව් සෙත වෙත මෙත් ගුණ පෑ සාදු -ගෞතම අප මුණි වඳිනෙමි සාදු