ඇනවුම් පිරිත

ඇනවුම් පිරිත

චන්ඩ හස්ථි අස්ස මීග ගෝණ කුක්කුර අහිවිච්ජික මණිසප්පදීපි අච්ඡු තරච්ඡු සූකර මහීස යක්‍ඛ රක්‍ඛසාදීහි නානාභයතෝවා නනාරෝගතො වා නානාඋපද්දවතො වා ආරක්‍ඛං ගණ්හන්තු පනිධානතෝ පට්ඨාය තථාගතස්ස දසපාරමියෝ දස උපපාරමියෝ දස පරමත්‍ථපාරමියෝ පඤ්ච මහා පරිච්චාගො තිස්සෝචරියා පච්ජිමභවේ ගබ්භාවක්කන්තිං ඡාතිං අභිනික්‍ඛමනං පඨානචරියං බෝධිපල්ලංකේ මාරවිජයං සබ්බඤඤුතඤාණ පටිවෙධං නවලෝකුත්තරධම්මේතී සබ්බේපිමේ බුද්ධගුණේ ආවජ්ජිත්‍වා වේසාලියා තීසු පාකාරන්තරේසු තියාමරත්තිං පරිත්තං කරෙන්තෝ ආයස්මා ආනන්‍දථෙරෝ විය කාරුඤ්ඤ චිත්තං උපට්ඨපෙත්වා කෝටිසත සහස්සේසු චක්කවාලෙසු දේවතා යස්සානං පතිගණ්හන්ති යඤ්ච වේසාලියං පුරෙ රෝගා මනුස්ස දුබ්භික්ඛ සම්භූතං තිවිධං භයං ඛිප්පමන්තරධාපෙසි පරිත්තං තං භණාමහෙ

පිවිතුරු සිත් ඇත්තාවූ ද, සියළු ගුණ දහමින් බබළවන්නාවූ ද, මෙලොව සහ අන් සියළු ලොව වසන්නාවූ ද, සකල විද දෙවිවරුන් සපැමිණ සියළු සත හට සදාකාලික සුව සහනය ගෙනදෙන උතුම් නිවන් මගට යොමුවීම උදෙසා, මුණිවරයන් විසින් දෙසූ බු දුබණ, සතුටු සිතින් අසත්වා. මුළු සක්වල වසන්නාවූ සියළු යක්‍ෂ, දේව, බ‍්‍රහ්ම ආදීන් අප විසින් අනුමෝදන් කරන්නට යෙදුන සියළු පින් අනුමෝදන් වීමෙන්, සමගිව සසුනට ඇල්මෙන් වෙසෙත්වා, සදාකාල්හිම රැුකවරණය ලබත්වා. සියළු දෙවි දේවතාවුන් තම සපිරිවර සමගින් සුවපත් වේවා. සියළු දෙවියෝද ඥාතීහුද සදා කල්හී මෙම සසුනෙහි හිතැත්තෝ වෙත්වා. අභිවෘද්ධිය සහ දියුණුව සලසත්වා. මෙම ණිර්මල සසුන රකිත්වා. රජුන්ගෙන් ද, සොර සතුරන්ගෙන් ද, මිනිස් නොමිනිස් සතුන්ගෙන් ද, ගින්නෙන් ද, ජලයෙන් ද, භූතයන්ගෙන් ද, කටුක ග‍්‍රහ දෝෂයන්ගෙන් ද, රෝගයන්ගෙන් ද, අසත්පුරුෂයන්ගෙන් ද, වැරදි දැක්මෙන් සහ දුදනන්ගෙන් ද, ඇතුන් අශ්වයින් මුවන් ගෝණුන් සුනඛයින් සර්පයින් ගෝණුස්සන් ආදී අධික විස සතුන්ගෙන් ද, තවද දිවියන්, කොටින්, ගවයන්, වලසුන්, ඌරන්, මී ගවයන් ආදී සතුන්ගෙන් ද, දරුණු වූ යකුන් රකුසන් ආදීන්ගෙන් ද පැමිනෙන නොයෙක් බිය, නොයෙක් රෝග, අනේකවූ උවදුරු, වලක්වා මනාලෙස රුකවරණය සලසා, සියළු ම සතුන් වෙත සෙත් ශාන්තිය උදාකරත්වා, සියළු සතුන් රුකදෙත්වා. අප ගෞතම බුදුරජානන් වහන්සේ පෙර භවයකදී නියත විවරණ ලබමින් ඉක්බිතිව පාරමිතා පුරමින්, දස  පාරමිතා, දස උප පාරමිතා, දස පරමත්ත පාරමිතා පුරා, අවසන පස් මහ බැලූම් බලා මනුලොව ඉපිද, අනතුරුව ගිහිගෙයින් නික්ම එ් ජයශ‍්‍රී මහා බෝ සමිදු පා මුල දස මාර සේනාවන් පරදවමින් නවලොව්තුරා දහමි වඩමින් සියළු දේ දත් ඥාණය ලබා බුද්ධත්වය ලැබූ අප තථාගත ගෞතම බුදුරජානන් වහන්සේ ගේ අනන්ත වූ ගුණකද මෙනෙහිකරමින්, විශාලා මහනුවර තුන් බිය දුරුකිරීමට අනද හිමියන් කරුණා සිත් පෙරටුකොට සියළු සතුන්ගේ හිතසුව පිණිස ? තුන්යම මුලූල්ලේ දෙසූ මහානුභව සම්පන්න පිරිත් දේශනාව දේශනාකරමු, ඒ ආනුභාවයෙන් සෙත්වේවා.